Statut Sołectwa

Uchwała nr VII/ 38 /2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 marca 2007

w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw gminy Walim

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 7, art.35 ust 1 i 3 oraz art 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 nr 142 poz.1591z późn. zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się „Statut sołectwa” następującym sołectwom gminy Walim:

Czytaj dalejStatut Sołectwa

Sołtys co się zowie!

Sołtys obecny jest w życiu polskiej wsi od początków XIII w. Od tego czasu do współczesności, zawsze odgrywał i odgrywa nadal bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu wspólnoty-sołectwa, jako jednostki pomocniczej gminy. Zakres jego zadań ulegał ustawicznym zmianom. Na początku i przez kilka stuleci stał np. na czele sądu wiejskiego zwanego ławą i kierował samorządem wsi. Dziś stoi na czele sołectwa i wspólnie z radą sołecką dba o sprawy mieszkańców i reprezentuje ich na zewnątrz. Jest łącznikiem społeczności wiejskiej z władzami gminy.

Czytaj dalejSołtys co się zowie!