Darmowy Internet LTE w Gminie Walim

Gmina Walim zaprasza do udziału w projekcie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim”, realizowanego w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 300. gospodarstw domowych z terenu Gminy Walim zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz prowadzenie działań koordynacyjnych w jednostkach podległych.

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą zostać:

Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.

Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych.

Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Rodziny zastępcze.

Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.

Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowanym przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

Beneficjenci projektu wymienieni powyżej ponadto muszą spełniać następujące warunki:

Posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Walim.

Nie posiadać komputera i dostępu do Internetu.

Zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w:

Urzędzie Gminy Walim /sekretariat/

Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu

na stronie internetowej www.walim.pl

 

Wypełniony i podpisany przez Osobę Zgłaszaną lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica bądź opiekuna prawnego Formularz zgłoszenia do projektu, deklarację oraz wymagane załączniki należy złożyć w terminie od 5.05.2014r. do 30.09.2014r. w Urzędzie Gminy Walim pokój nr 1 /sekretariat/ lub przesłać pocztą do Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Gminy Walim.