Statut Sołectwa

Uchwała nr VII/ 38 /2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 marca 2007

w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw gminy Walim

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 7, art.35 ust 1 i 3 oraz art 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 nr 142 poz.1591z późn. zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się „Statut sołectwa” następującym sołectwom gminy Walim:

1. Sołectwu Dziećmorowice

2. Sołectwu Glinno

3. Sołectwu Jugowice

4. Sołectwu Michałkowa

5. Sołectwu Niedźwiedzica

6. Sołectwu Olszyniec

7. Sołectwu Rzeczka

8. Sołectwu Walim

9. Sołectwu Zagórze Śląskie

w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały od nr1 do nr 9

§ 2

Traci moc uchwała nr XXIII/121/96 Rady Gminy w Walimiu z dnia 27 września 1996 r w sprawie uchwalenia statutu dla poszczególnych sołectw

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna Bodurka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/38/2007 z dnia 26 marca 2007 – STATUT SOŁECTWA Niedźwiedzica