Sołtys co się zowie!

Sołtys obecny jest w życiu polskiej wsi od początków XIII w. Od tego czasu do współczesności, zawsze odgrywał i odgrywa nadal bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu wspólnoty-sołectwa, jako jednostki pomocniczej gminy. Zakres jego zadań ulegał ustawicznym zmianom. Na początku i przez kilka stuleci stał np. na czele sądu wiejskiego zwanego ławą i kierował samorządem wsi. Dziś stoi na czele sołectwa i wspólnie z radą sołecką dba o sprawy mieszkańców i reprezentuje ich na zewnątrz. Jest łącznikiem społeczności wiejskiej z władzami gminy.

Członek koła ZE i RP RP w Wałbrzychu, starszy ogniomistrz w st. spocz. Mieczysław Sidor, to długoletni podoficer Oddziału III/JRG nr 3 w Wałbrzychu, od 13 lat jest sołtysem we wsi Niedźwiedzica, w gminie Walim

k/Wałbrzycha. Wcześniej przez blisko pół wieku, sołtysem był jego ojciec-Mieczysław.

Emerytowany strażak- i to nie dziwi- posiada wszystkie cechy wzorowego sołtysa. Ojcowsko-matczyne walory, pozwalają mu skutecznie wypełniać mandat „szefa” tej niezwykle urokliwie położonej wioski, z długą ponad siedemsetletnią barwną historią. Jako taki, doradza- nawet w rozwiązywaniu życiowych problemów. Służy jako prawnik i lideruje w podejmowaniu oraz realizacji zadań ogólnowiejskich. Pozostaje w ciągłej gotowości dla wszystkich mieszkańców wioski. Jego dokonania od lat zauważane są przez władze samorządowe gminy Walim i powiatu wałbrzyskiego. Kiedy w ubiegłym roku wojewoda dolnośląski- Aleksander Marek Skorupa, zwołał I Dolnośląski Konwent Sołtysów strażak sołtys- Mieczysław Sidor został uhonorowany udziałem w nim. Podobnie było i w tym roku-12 marca. Podczas obu spotkań, w których uczestniczyli najlepsi sołtysi z terenu woj. dolnośląskiego- sołtys M. Sidor otrzymał dyplomy uznania za swą oddaną służbę i szczególne osiągniecia na rzecz społeczności lokalnej. Oba wyróżnienia stanowią dowód uznania i są formą podziękowania za skuteczne wypełnianie misji sołtysa. Stanowią też powód dla osobistej dumy i satysfakcji z racji uznania ze strony także organów państwa.

Warto przy tej okazji powiedzieć, że wśród członków wałbrzyskiego koła są tacy, którzy działają aktywnie w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Polskiego Związku Działkowców, w stowarzyszeniach kombatantów i klubach sportowych. Wszyscy oni nadal służą społeczeństwu.

Tekst: Roman Świst

Źródło: http://www.zgzeirp.pl/dolnoslaskie